ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
ระบบพิจรณาโครงการปี 25 ที่โอนไปหน่วยงานอื่น
ประเภทงบ พัฒนา ลงทุน
หน่วยงานที่โอนไปของลงทุนพัฒนา : ของลงทุน :
รหัสผ่าน :


ออกแบบและจัดทำโดย สำนักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต