1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของคณะทำงานของฝ่ายแผนการเงินได้กำหนดให้ใช้ปรัชญาของฝ่ายแผนการเงิน และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1.2.1 ปรัชญา (Philosophy)

สถานภาพทางการเงินจะดี ถ้ามีการวางแผนและควบคุม การเบิกจ่าย


1.2.2 ปณิธาน (Wish)

เราต้องการให้บริการบุคคลต่างๆ (Stakeholders) ได้รับประโยชน์มากที่สุด ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานงบประมาณได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ ตรวจสอบรัดกุม ควบคุมเข้มงวด ตามแนวนโยบาย ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ”

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่งด้วยการให้บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่ดี

1.2.4 พันธกิจ ( Mission )

ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

•  วัตถุประสงค์และแผนงาน

สำนักงาน งบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้

1.2.5.1 เพื่อให้ สำนักงาน ฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย//คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย

•  เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงาน

•  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย

•  จัดทำข้อมูลในด้านการเงินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร