1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของคณะทำงานของฝ่ายแผนการเงินได้กำหนดให้ใช้ปรัชญาของฝ่ายแผนการเงิน และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2.1 ปรัชญา (Philosophy)
สถานภาพทางการเงินจะดี ถ้ามีการวางแผนและควบคุมการเบิกจ่าย
1.2.2 ปณิธาน (Wish)
เราต้องการให้บริการบุคคลต่างๆ (Stakeholders) ได้รับประโยชน์มากที่สุด ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานงบประมาณได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ตรวจสอบรัดกุม ควบคุมเข้มงวด ตามแนวนโยบาย ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ”
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่งด้วยการให้บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่ดี
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.2.5 วัตถุประสงค์และแผนงาน
สำนักงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้
1.2.5.1 เพื่อให้สำนักงานฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย//คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
1.2.5.2 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงาน
1.2.5.3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย
1.2.5.4 จัดทำข้อมูลในด้านการเงินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร