1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
การกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของคณะทำงาน ของฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้กำหนดให้ใช้ปรัชญาของฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2.1 ปรัชญา (Philosophy)
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงินได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และดัชนีชี้วัดเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในทุกมิติของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ปณิธาน (Wish)
มุ่งมั่นสร้างแผนพัฒนาและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใส พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่ง ด้วยการให้ บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่ดี
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.2.5 วัตถุประสงค์และแผนงาน
สำนักงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้
1.2.5.1 เพื่อให้สำนักงานฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย//คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
1.2.5.2 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงาน
1.2.5.3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย
1.2.5.4 จัดทำข้อมูลในด้านการเงินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร