ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ
กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีรองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรของสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป
ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ คือ ดำเนินการควบคุมเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

การดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการบริหารการเงิน
1. การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย
2. การอำนวยการจัดทำงบประมาณและการรวบรวมงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ และคณะวิชา
3. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย
5. การตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ
6. การติดตามการใช้งบประมาณ
7. การรายงานผลการใช้งบประมาณ