การประเมินผลการดำเนินงาน

 

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ    

•  การกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

(1) มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
(2) มี (1)+ บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบและเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
(3) มี (2)+ มีการทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

3

 

1.2 การกำหนดนโยบาย / แผนงานและการประเมินแผนงาน

(1) มีการกำหนดนโยบายและแผนงานให้ สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้ มีการประเมินแผนงาน และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินแผนงานและโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น

 

 

3

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 1
6.00
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
3.00
 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก    
ตัวบ่งชี้ (1) 2.1 การดำเนินตาม แนวนโยบาย ด้านการบริหารการเงิน

1) มีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี
•  มี (1)+ การดำเนินงานตามแผนงาน
( 3 ) มี (2)+ มีการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และได้นำผลการติดตาม วิเคราะห์และการประเมินมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

 

3

 

ตัวชี้วัด 2.1.1 สำนักงานสามารถจัดทำงบประมาณ
มหาวิทยาลัย (เสร็จภายใน 180 วัน
นับจากวันกรอกงบประมาณ
ถึงการเสนอสภามหาวิทยาลัย
4 ม.ค.51-25 มิ.ย.51)

(1) > 21 0 วัน
(2) ระหว่าง 180-210 วัน
(3) < 180 วัน

1

 

 

 

2.1.2 สำนักงานสามารถอำนวยการ
การจัดทำงบประมาณ หน่วยงาน
ต่างๆ และคณะวิชา (เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันปิดการกรอก งบประมาณ-เสนออธิการบดี) 11 ก.พ.51 – 2 มิ.ย. 51

(1) > 12 0 วัน
(2) ระหว่าง 90-120 วัน
(3) < 90 วัน

 

 

2

 

 

2.1.3 สำนักงานสามารถตรวจสอบ
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ และ
คณะวิชาในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
(ภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย)

(1) เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 10 %
(2) ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 10 %
(3) ภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 

2

 
 
คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด

1.67

 
 
คะแนนตัวบ่งชี้ 2.1

2. 33

 

ตัวบ่งชี้ (1) 2. 2 ควบคุมการ เบิกจ่ายงบประมาณ

(1) มีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี
(2) มี (1) + การดำเนินงานตามแผนงาน
(3) มี (2) + มีการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และได้นำผลการติดตาม
วิเคราะห์และการประเมินมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

 

2

 

ตัวชี้วัด 2.2.1 สำนักงานสามารถ กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ก่อนวัน
เริ่มปีงบประมาณใหม่

(1) < 0 วัน
(2) ระหว่าง 14-0 วัน
(3) > 14 วัน

 

3

 

2.2.2 สำนักงานสามารถตรวจสอบการ
เข้า-ออกของเอกสารเบิกใช้งบประมาณ
(ให้แล้วเสร็จ 87 % นับจากวันที่ได้
รับเอกสาร ภายใน 3 วัน)

(1) 70 % ภายใน 3 วัน
(2) 80 % ภายใน 3 วัน
(3) 90 % ภายใน 3 วัน

 

3

 

2.2.3 สำนักงานสามารถติดตามผล การใช้งบประมาณผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ให้แล้วเสร็จทุกวัน

(1) ทุกสัปดาห์
(2) ทุกๆ 2-6 วัน
(3) ทุกวัน

 

3

 

2.2.4 สำนักงานสามารถรายงานผล การใช้งบประมาณให้กับผู้บริหารให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา

(1) ทุกๆ 3 เดือน
(2) ทุกๆ 2 เดือน
(3) ทุกเดือน

 

3

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.2


3.00

 

คะแนนตัวบ่งชี้ 2.2

 

2.50

 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 2

 

22.00

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

2.60

2.415

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    

3.1 การบริหารและการจัดการ

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการบริหารและการจัดการ
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมีการประเมินแผนงาน / โครงการ
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

3

 

3.2 โครงสร้างและระบบบริหาร

(1) มีการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน บุคลากร รับทราบในโครงสร้างและ
ระบบบริหาร
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามโครงสร้างและระบบ การบริหาร มีการประเมินโครงสร้างและระบบ
การบริหาร
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

2

 

3.3 ระดับความพึงพอใจของรับผู้บริการ

(1) ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50
(2) ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49
(3) ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.50

 

2

 

3.4 การพัฒนาบุคลากร

(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ มีการประเมินแผนงาน / โครงการ
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

3

 

3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยใน การบริหารและการตัดสินใจ

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ <
(2) มี (1)+ มีการดำเนิน
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

3

 

3.6 การกำหนดภาระหน้าที่ ของบุคลากร

(1) มีการกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจนมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามภาระหน้าที่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(3 )มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

 

 

3

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 3

16

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

2.67

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ    

4.1 นโยบาย / แผนงานการเงินและงบประมาณ

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและงบประมาณ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีผู้รับผิดชอบ
(2) มี (1)+ จัดทำงบประมาณ กลั่นกรองรายจ่ายที่สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและ แผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

3

 

4.2 การเงินและงบประมาณ

(1) มีแผนการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี มีกลไกในการใช้งบประมาณประจำปี สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
(2) มี (1)+ มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

3

 

4.3 การจัดสรรงบประมาณ

และการตรวจสอบ

(1) มีการกำหนดนโยบายแผนงานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไกการตรวจสอบ
(2) มี (1)+ มีการดำเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนงานที่กำหนดมีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการและมีการสรุปหรือรายงานเผยแพร่ ให้บุคลากรทราบ
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

 

2

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 4

8.00

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

2.67

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

5.1 นโยบายและแผนงานการ ประกันคุณภาพ

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ
(2) มี (1)+ มีกิจกรรมให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา แผนงานการประกันคุณภาพมีการประเมิน คุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

2

 

5.2 มีการตรวจสอบคุณภาพ

(1) มีแผนมีการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของหน่วยงาน มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบ และประเมินผลตนเองโดย จัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของหน่วยงานต้นสังกัด ( ฝ่าย )
(2) มี (1)+ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย มีการนำผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน
(3) มี (2)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

3

 

5.3 ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ประกันคุณภาพของหน่วยงาน

(1) ทุกแผนกในหน่วยงานได้มีการกำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีกลไกการดำเนินงานประเมินตนเองของทุกแผนกในหน่วยงาน
(2) มี (1)+ มีการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองให้ประชาคมรับทราบ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
(3) มี (2)+ มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ

 

 

3

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 5

8.00

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

2.67

 
 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

2.59