การประเมินผลการดำเนินงาน

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ    

•  การกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

(1) มีการกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันกิจ และ วัตถุประสงค์
(3) มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
(4) มี (3) + มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับรู้ และ เสริมสร้างความตระหนัก ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
(5) มี (4) + มีการทบทวน เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


5

 

1.2 การกำหนดนโยบาย / แผนงานและการประเมินแผนงาน

(1) มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน
(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน และโครงงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินแผนงาน และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น


5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 1
10
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5.00
 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก    
ตัวบ่งชี้ (1)
2.1 การดำเนินตาม แนวนโยบาย ด้านการบริหารการเงิน

(1) มี นโยบายการบริหารและแผนงานการบริหารการเงิน
(2) มี (1) + มีการดำเนินการตามแผนงาน
(3) มี (2) + มีผลการประเมินผลการดำเนินงาน
(4) มี (3) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(5) มี (4) + บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน

5

 

ตัวชี้วัด
2.1.1 สำนักงานสามารถจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย
(เสร็จภายใน 152 วัน นับจากวันกรอกงบประมาณถึงการเสนอสภามหาวิทยาลัย
(15 ม.ค. 53-16 มิ.ย. 53)

(1) มากกว่า 210 วัน
(2) ระหว่าง 210 – 201วัน
(3) ระหว่าง 200-191 วัน
(4) ระหว่าง 190-181 วัน
(5) น้อยกว่า 180 วัน
5

 

2.1.2 สำนักงานสามารถอำนวยการการจัดทำงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ และคณะวิชา
(เสร็จภายใน 95 วัน นับตั้งแต่วันปิดการกรอกงบประมาณ-เสนออธิการบดี 20 ก.พ.53 – 26 พ.ค. 53)

(1) มากกว่า 120 วัน
(2) ระหว่าง111-120 วัน
(3) ระหว่าง 101-110 วัน
(4) ระหว่าง 91-100 วัน
(5) น้อยกว่า 90 วัน

 


4

 

2.1.3 สำนักงานสามารถตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ และคณะวิชาในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

(1) เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 16-20%
(2) เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 11-15%
(3) เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 6- 10%
(4) เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1- 5%
(5) ภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 


4

 
 
คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด

18

 
 
คะแนนตัวบ่งชี้ 2.1

4.50

 

ตัวบ่งชี้ (1)
2.2 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) มีนโยบายการบริหารและแผนงานการบริหารการเงิน
(2) มี (1) + มีการดำเนินการตามแผนงาน
(3) มี (2) + มีผลการประเมินผลการดำเนินงาน
(4) มี (3) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(5) มี (4) + บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน

 

 

5

 

ตัวชี้วัด
2.2.1 สำนักงานสามารถกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
(แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณใหม่)

(1) มากกว่า 30 วัน
(2) ระหว่าง 26-30 วัน
(3) ระหว่าง 21-25 วัน
(4) ระหว่าง 15- 20 วัน
(5) 0-14 วัน

 

 

5

 

2.2.2 สำนักงานสามารถตรวจสอบการเข้า-ออกของเอกสารเบิกใช้งบประมาณ
(แล้วเสร็จอย่างน้อย 90% นับจากวันที่ได้รับเอกสารภายใน 3 วัน)

(1) มากกว่า 70% ภายใน 3 วัน
(2) มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ภายใน 3 วัน
(3) มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ภายใน 3 วัน
(4) มากกว่าหรือเท่ากับ 89% ภายใน 3 วัน
(5) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 % ภายใน 3 วัน

 


4

 

2.2.3 สำนักงานสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้แล้วเสร็จทุกวัน

(1) ทุกสัปดาห์
(2) ทุก 2-6 วัน
(3) ทุก 5 วัน
(4) ทุก 4 วัน
(5) ทุกวัน

 

 

5

 

2.2.4 สำนักงานสามารถรายงานผลการใช้งบประมาณ ให้กับผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

(1) ทุกๆ 5 เดือน
(2) ทุกๆ 4 เดือน
(3) ทุกๆ 3 เดือน
(4) ทุกเดือน
(5) ทุกสัปดาห์

 

 

5

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.2


24

 

คะแนนตัวบ่งชี้ 2.2

 

4.80

 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 2

 

42

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

 

4.67

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    

3.1 การบริหารและการจัดการ

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการบริหารและการจัดการ
(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

3.2 โครงสร้างและระบบบริหาร

(1) มีการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน
(2) มี (1) + บุคลากรรับทราบในโครงสร้างและระบบบริหาร
(3) มี (2)+ มีการดำเนินงานตามโครงสร้างและระบบการบริหาร
(4) มี (3)+ มีการประเมินโครงสร้างและระบบการบริหาร
(5) มี (4)+ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

4

3.3 ระดับความพึงพอใจของรับผู้บริการ

(1) ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
(2) ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
(3) ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
(4) ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
(5) ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00

 

 

4

3.4 การพัฒนาบุคลากร

(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร
(2) มี (1)+มีระบบ กลไกในการพัฒนาบุคลากร
(3) มี (2) + มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) +มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) +มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยใน การบริหารและการตัดสินใจ

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ
(2) มี (1) +มีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
(3) มี (2) +มีการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) +มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) +มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

3.6 การกำหนดภาระหน้าที่ ของบุคลากร

(1) มีการกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน
(2) มี (1) +มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(3) มี(2)+มีการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(4) มี(3)+มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาภาระหน้าที่
(5) มี(4)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 3

28

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

4.67

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ    

4.1 นโยบาย / แผนงานการเงินและงบประมาณ

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและงบประมาณ เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) มี (1) + มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและมีผู้รับผิดชอบ
(3) มี(2) + การจัดทำงบประมาณ กลั่นกรองรายจ่ายที่สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัย
(4) มี (3)+ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(5) มี %+ มีการนำผลการประเมินมา ปรับปรุง นโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

5

4.2 การเงินและงบประมาณ

(1) มีแผนการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
(2) มี (1)+มีกลไกในการใช้งบประมาณประจำปี และสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
(3) มี(2)+ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี(3)+ มีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี
(5) มี(4)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

4.3 การจัดสรรงบประมาณ

และการตรวจสอบ

(1) มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน การเงิน และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ
(2) มี (1) + มีระบบและกลไกการตรวจสอบมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการแผนงานที่กำหนด
(3) มี (2) + มีการติดตามประเมินการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ
(4) มี (3) + มีการ สรุปหรือรายงานเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
(5) มี( 4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

 

 

 

5

 
รวมองค์ประกอบที่ 4

15

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

5.00

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

5.1 นโยบายและแผนงานการ ประกันคุณภาพ

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) มี (1) + มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานประกันคุณภาพ
(3) มี (2) + มีกิจกรรมให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพ
(4) มี (3) + มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

5

 

5.2 มีการตรวจสอบคุณภาพ

(1) มีแผน มีการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของสำนักงานงบประมาณ
(2) มี (1) + มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและประเมินตนเอง โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการ ประกันคุณภาพของสำนักงานงบประมาณ ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
(3) มี (2) + มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
(4) มี (3) + มีการนำผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานงบประมาณ
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

4

 

5.3 ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ประกันคุณภาพของหน่วยงาน

(1) สำนักงบประมาณ ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
(2) มี (1) + มีกลไกการดำเนินงานประเมินตนเองในสำนักงานงบประมาณ
(3) มี (2) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองให้ประชาคมรับทราบ
(4) มี (3) + มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 5

14

 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

4.67

 
 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

4.74