ตัวบ่งชี้  3.2  โครงสร้างและระบบบริหาร

              แผนกงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระบบการบริหาร เป็นการบริหารตามสายงานบังคับบัญชา

ระบบบริหาร

คุณวุฒิบุคลากร

แผนกงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านข้อมูลการเงินให้กับวิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการในเรื่องการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงินตามลำดับ

              ปัจจุบันแผนกงบประมาณมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 5 คน สังกัด สำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน ประกอบไปด้วย

              1.       หัวหน้าแผนกงบประมาณ

              คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                    1          คน

     2.       เจ้าหน้าที่

              คุณวุฒิ อนุปริญญา สาขาบัญชี                            1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(อิเล็กทรอนิกส์)           1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี             2          คน

 

ผลการดำเนินงาน

          มีการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน บุคลากรรับทราบ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ3.2.001

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

งปม.อ3.2.002

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย