ส่วนที่ 2

ระบบ และกลไก การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 


ส่วนที่ 2

ระบบ และกลไก การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ระบบและกลไก

                   การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของคณะทำงานของฝ่ายแผนการเงินได้กำหนดให้ใช้ปรัชญาของฝ่ายแผนการเงิน และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้      1.1      การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

                   1.1.1    ปรัชญา (Philosophy)

                   ทางแผนกงบประมาณใช้ปรัชญาเดียวกันกับทางฝ่ายแผนการเงินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน คือ ฝ่ายแผนการเงิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร โดยครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน การรับรู้รายรับ-รายจ่าย ควบคุมการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

1.1.2          ปณิธาน (Wish)

เราต้องการให้บริการบุคคลต่างๆ(Stakeholders) ได้รับประโยชน์มากที่สุด ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยแผนกงบประมาณได้ตั้งปณิธานไว้ว่า ตรวจสอบรัดกุม ควบคุมเข้มงวด ตามแนวนโยบาย ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.3          วิสัยทัศน์ (Vision)

                   เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่งด้วยการให้บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่ดี

1.1.4          พันธกิจ (Mission)

                   เราจะดูแลสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย เฉกเช่นเงินของเรา (Fiduciary duty) การควบคุมการเบิกจ่ายจะต้องรัดกุม มีกฎระเบียบที่โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร .

 

 

 


ผลการดำเนินงาน

                มีการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด และปฏิบัติภารกิจตามแนวทาง มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบและเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ1.1.001

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด

 

ตัวบ่งชี้     1.2       การกำหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน

                จากการสัมมนาฝ่ายแผนการเงิน ในวันที่ 5 6 มกราคม 2551 ณ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เรื่อง แผนปฏิบัติงานของฝ่ายแผนการเงิน ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ทางแผนกงบประมาณได้รายงานในที่ประชุมถึงการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของแผนกงบประมาณ ดังนี้

1.         จัดทำคู่มือปฏิบัติงานปี 2550 เรียบร้อยแล้ว  (งปม.อ2.1.001)

2.         จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณปี 2550 เรียบร้อยแล้ว  (งปม.อ2.1.001)

3.         จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว  (งปม.อ2.2.001)

4.         จัดทำรายงานประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว  (งปม.อ2.2.001)

5.         ได้มีการเข้าร่วมสัมมนา (งปม.อ3.4.001)

6.      จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนกงบประมาณ คือปริมาณงานเข้า-ออก ของเอกสารพิจารณาภายใน 3 วัน โดยมีเป้าหมาย 90%

7.      จัดหา Server แผนกงบประมาณใหม่ จาก URL http://plan.rsu.ac.th/budget เป็น http://budget.rsu.ac.th/ (3 สิงหาคม 2550) เรียบร้อยแล้ว  (งปม.อ1.1.003)


ได้มีการยกเลิก Server URL http://plan.rsu.ac.th/budget แล้ว ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ดังนี้

 

 

มีการติดตั้ง Server ใหม่ URL http://budget.rsu.ac.th/ แล้ว ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ดังนี้

 

 

8.         จัดซื้อเครื่องมือสารสนเทศรองรับโปรแกรม Soft Square (งปม.อ4.2.001) อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ผลการดำเนินงาน

v   ตามข้อ 1 7 ได้ดำเนินการตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

v   มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดยบริษัท Soft Square ได้เข้ามาทำการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง

v  แผนกงบประมาณได้จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) .ปริมาณงานเข้า-ออก ของเอกสารพิจารณาภายใน 3 วัน โดยมีเป้าหมาย 90% ในปี 2550 พบว่าทำได้ 79% เท่านั้น

v  จากแบบสอบถามพบว่า (เอกสารแนบในภาคผนวก) ความพึงพอใจโดยรวมส่วนใหญ่เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.69 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (24% ดีมาก, 59% ดี, 10% พอใช้, 2%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.50, ปีการศึกษา 2548 = 3.83,ปีการศึกษา 2549 = 4.08)

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ1.1.002

แผนพัฒนา พ.. 2550-2554

งปม.อ1.1.003

แผนพัฒนาของแผนกงบประมาณปีการศึกษา 2550

งปม.อ1.1.004

แบบสอบถามการให้ความคิดเห็นการให้บริการของแผนกงบประมาณ

งปม.อ1.1.005

เอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศ Soft Square

 

คะแนนเฉลี่ย ผลจากการประเมินองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ        2.50