องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระบบและกลไก

แผนกงบประมาณได้ใช้กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งยึดตามเกณฑ์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด โดยแผนกงบประมาณได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแผนกงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานภาพรวมของสำนักงานการเงินและงบประมาณ และฝ่ายแผนการเงินตามลำดับ

แผนกงบประมาณในสังกัดสำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้แผนกทำหน้าที่รวบรวมรายงานประจำปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้แบบฟอร์มที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นจึงส่งให้สำนักงานการเงินและงบประมาณรวบรวมเสนอไปยังฝ่ายแผนการเงินต่อไป

การดำเนินงาน

แผนกงบประมาณได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแผนกฯต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นการปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีความถูกต้องและแม่นยำเสมอ และสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจนำข้อมูลการเงินไปใช้ทิศทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้แผนกงบประมาณพยายามพัฒนาหน่วยงานตนเอง อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

 


ตัวบ่งชี้ 5.1  การประกันคุณภาพ

v   จัดทำรูปแบบรายงานตามที่สำนักงานประกันคุณภาพกำหนด

v   กำหนดดัชนีชี้วัดเกณฑ์การประเมิน

v   ปรับปรุงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง:

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550

ของแผนกงบประมาณ

 

ตัวบ่งชี้ 5.2     มีการตรวจสอบคุณภาพ

v   มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

v   มีการจัดเก็บเอกสารด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นระบบ

v   มีการกำหนดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ3.1.004

รายงานการประชุม แผนกงบประมาณ

งปม.อ5.1.001

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ฝ่ายแผนการเงินปีการศึกษา 2549

งปม.อ4.1.002

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

 

ตัวบ่งชี้ 5.3     ประสิทธิผลในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน

 

ผลการดำเนินงาน

มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน นำผลการประเมินมาแจ้งให้บุคลากรในแผนกรับทราบ และมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกันคุณภาพ

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :       

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550

ของแผนกงบประมาณ

 

คะแนนเฉลี่ย ผลจากการประเมินองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 2.67

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ส่วนที่  3

การประเมินผลการดำเนินงาน
ส่วนที่
3

การประเมินผลการดำเนินงาน

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

1.1    การกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

(1)       มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

(2)    มี(1)+บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบและเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

(3)    มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

2

 

1.2    การกำหนดนโยบาย / แผนงานและการประเมินแผนงาน

(1)    มีการกำหนดนโยบายและแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนดไว้ มีการประเมินแผนงาน
และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินแผนงานและโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

3

 

รวมองค์ประกอบที่  1

5

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่  1

2.50

 

 


องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

2.1    การจัดตั้งและควบคุมงบประมาณ

(1)    มีระบบกลไกและการดำเนินการ

(2)     มี(1)+การดำเนินงานตามแผนงาน

(3)     มี(2)+นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

 

 

3

 

2.2    การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมศ. (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

(1)    มีระบบกลไกและแผนการดำเนินงานและมีแผนการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมศ.มีกลไกในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมศ.

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามแผนงานและมีการประเมินแผนการดำเนินงาน

(3)    มี(2)+นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

 

 

 

2

 

รวมองค์ประกอบที่  2

5

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่  2

2.50

 

 


องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

3.1    การบริหารและการจัดการ

(1)    มีแผนการบริหารและการจัดการบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการบริหารและการจัดการ

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีการประเมินแผนงาน/โครงการ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

 

 

3

 

3.2    โครงสร้างและระบบบริหาร

(1)    มีการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน บุคลากร รับทราบในโครงสร้างและระบบบริหาร

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามโครงสร้างและระบบการบริหาร มีการประเมินโครงสร้างและระบบการบริหาร

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

2

 


3.3    ระดับความพึงพอใจของรับผู้บริการ

(1)    ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50

(2)    ค่าเฉลี่ย 3.504.49

(3)    ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.50

 

2

 

3.4    การพัฒนาบุคลากร

(1)    มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

2

 

3.5    ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ

(1)    มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  มีการประเมินแผนงาน/โครงการ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

2

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ(ต่อ)

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ


3.6    การกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร

(1)    มีการกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจนมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

 

 

 

 

 

 

3

 

รวมองค์ประกอบที่  3

14

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่  3

2.33

 

 


องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

4.1    นโยบาย/แผนงานการเงินและงบประมาณ

(1)    มีนโยบาย แผนงานการเงินและงบประมาณ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และมีผู้รับผิดชอบ

(2)    มี(1)+จัดทำงบประมาณ กลั่นกรองรายจ่ายที่สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4.2    การเงินและงบประมาณ

(1)    มีแผนการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี มีกลไกในการใช้งบประมาณประจำปี สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย

(2)    มี(1)+มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

 

 

3

 


องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ(ต่อ)

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

4.3    การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ

(1)    มีการกำหนดนโยบายแผนงานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไกการตรวจสอบ

(2)    มี(1)+มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่กำหนดมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการและมีการสรุปหรือรายงานเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

 

 

 

2

 

รวมองค์ประกอบที่  4

8

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่  4

2.67

 

 


องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

5.1    นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ

(1)    มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ

(2)    มี(1)+มีกิจกรรมให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพมีการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ1ครั้งและมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

5.2    มีการตรวจสอบคุณภาพ

(1)    มีแผนมีการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของหน่วยงาน มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดยจัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด(ฝ่าย)

(2)    มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีการนำผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน

(3)    มี(2)+มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 


องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ต่อ)

 


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการ

ประเมินการดำเนินงาน

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

5.3    ประสิทธิผลในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน

(1)    ทุกแผนกในหน่วยงานได้มีการกำหนด   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีกลไกการดำเนินงานประเมินตนเองของทุกแผนกในหน่วยงาน

(2)    มี(1)+มีการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองให้ประชาคมรับทราบ มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

(3)    มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

3

 

รวมองค์ประกอบที่  5

9

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่  5

3.00

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  4
สรุปรายงานประจำปีการศึกษา 2550 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 

 

 

 
          

ส่วนที่  4
สรุปรายงานประจำปีการศึกษา 2550 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 
1.  สรุปรายงานประจำปีการศึกษา 2550

 

องค์ประกอบ

จำนวน

ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินการดำเนินงาน

ความหมาย

ผลการประเมินของผู้ประเมินฯ

ความหมาย

1.    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

2

2.50

ดี

 

 

2.    ภาระงานหลัก

2

2.50

ดี

 

 

3.    การบริหารและการจัดการ

6

2.33

ดี

 

 

4.    การเงินและงบประมาณ

3

2.67

ดีมาก

 

 

5.    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3

3.00

 

ดีมาก

 

 

 

รวมองค์ประกอบที่1-5

16

40.99

-

 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่1-5

 

2.56

ดีมาก

 

 

 

                                                            = (2x2.50)+ (2x2.50)+ (6x2.33)+ (3x2.67)+ (3x3.00)

                                                            = 5.00+5.00+13.98++8.01+9.00

                                                            = 40.99

                                                            = 40.99 / 16     = 2.56

2.  สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา  2550

ในปีการศึกษา 2549 ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผลการประเมินคุณภาพจะเป็นผลของสำนักงานการเงินและงบประมาณ โดยมีหน่วยงานภายใต้อยู่ 2 แผนกคือ แผนกการเงินและแผนกงบประมาณ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

2.1 จุดเด่นปีการศึกษา 2549

ในปีการศึกษา 2549 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้

v   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมีกลไกในการพัฒนาและติดตามการประเมินผลอย่างชัดเจน

v   องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก มีการจำแนกภาระหน้าที่อย่างชัดเจน

v   องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ มีการบริหารและจัดการโดยมีบุคลากรในหน่วยงานร่วมกำหนดและวางแผนโครงสร้างอ่างชัดเจน และมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานโดยอาจจะศึกษาต่อ หรือร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

v   องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ มีระบบและกลไกในการจัดทำงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบติดตามและสรุปผลการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง

v   องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการกำหนดคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน

 

2.2 ข้อสังเกตปีการศึกษา 2549

ในปีการศึกษา 2549 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในได้ให้ข้อสังเกตเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้

v   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ -ไม่มี

v   องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ไม่มี

v   องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ที่พบได้แก่ ยังไม่มีการประเมินผลตัวบ่งชี้แล้วนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาอีกหลายตัวบ่งชี้

v   องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ที่พบได้แก่ ยังขาดการประเมินและนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การกำกับหมายเลขเอกสารอ้างอิงไม่สอดคล้องกับรูปเล่มรายงาน

v   องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ขาดเอกสารการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และยังไม่พบเอกสารเผยแพร่ผลการประเมินให้ประชาชนทราบ เช่น จดหมายข่าว / Web site และประกาศ

 
           2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2549

ในปีการศึกษา 2549 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้

v   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ -ไม่มี

v   องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ไม่มี

v   องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ หลังจากที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลจากการพัฒนา Software ของบริษัท Soft Square แล้ว ควรมีการประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และควรมีการกำหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน แล้วควรมีระบบติดตามแล้วนำผลประเมินมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

v   องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ควรมีการประเมินเป็นเอกสาร ปรับปรุงการกำกับหมายเลขเอกสารให้ถูกต้องสอดคล้องกันกับรูปเล่มรายงาน

v   องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -ไม่มี

 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคปีการศึกษา 2550

ปัญหาและอุปสรรคของแผนกงบประมาณคือ

              งานประกันคุณภาพจะตรวจประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณะหน่วยงานที่ตรวจรับก่อนจะต้องทำเอกสารก่อนหน้านั้น ทำให้แผนกงบประมาณต้องแจ้งรายจ่าย ณ วันที่ 31 มิถุนายน เพื่อให้ทางคณะหน่วยงานนำไปเป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งระหว่างนั้นยังมีการตัดจ่ายงบประมาณไม่สิ้นสุด ทำให้การสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับงานประกันคุณภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้าง

              การตัดจ่ายค่าตอบแทนบางชนิดไม่สามารถระบุหน่วยงานที่ไปปฏิบัติได้ ทำให้ต้องตัดจ่ายในต้นสังกัด ซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในหมวดดังกล่าวติดลบ

              การประเมินคุณภาพได้ผลการประเมินเป็นภาพรวมของสำนักงานการเงินและงบประมาณโดยไม่แยกหน่วยงานภายใต้สังกัด ทำให้การปรับปรุงในหน่วยงานต้องดำเนินการทั้ง 2 หน่วยงานในสังกัด (แผนกการเงินและแผนกงบประมาณ)

              ผลการประเมินคุณภาพ ทางแผนกงบประมาณได้รับผลการประเมินล่าช้า