10 เมษายน 2558
ด้วย สำนักงานพัสดุจะทำการตรวจเช็คStock ประจำปี และเป็นการสิ้นสุดงบประมาณประจำปี 2557 (โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสำนักงานงบประมาณ) จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า สำนักงานพัสดุจะให้บริการเทำรายการเบิกออนไลน์ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น.และจะทำการปิดระบบ โดยสามารถรับของที่เบิกได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หลังจากนั้นจะงดให้บริการเพื่อดำเนินการตรวจเช็ค Stock ต่อไป
9 มีนาคม 2558
ด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต โดย สำนักงานพัสดุ จะทำการจำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 นี้ จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินดังกล่าว ตามกำหนดการดังนี้
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนที่สำนักงานพัสดุ อาคาร 13 เจ้าหน้าที่พัสดุ พาผู้ที่ลงทะเบียน ดูทรัพย์สินที่จะทำการจำหน่าย
เวลา 11.00 น. ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ เข้าห้องประชุม 13-201 เพื่อทำการประมูล และประกาศผลผู้ที่ชนะการประมูล

จึงขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณนิรันดร์  คุณวัชรชัย  คุณณัฐพัชร์ ได้ที่ เบอร์ภายใน 3828 3830

สำนักงานพัสดุ

26 กุมภาพันธ์ 2558
ด้วยสำนักงานพัสดุ มีการสัมนาบุคลากร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 1-308 จึงขอปิดทำการ ในวันดังกล่าว 1 วัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
26 พฤศจิกายน 2557
ด้วยสำนักงานพัสดุจะทำการประมูลรถยนต์ จำนวน 3 คัน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด  เรื่อง ประกาศประมูลรถยนต์
27 พฤษภาคม 2557
สำนักงานพัสดุ จะทำการเปิดระบบเบิกออนไลน์ ของปีการศึกษา 2557  ในวันที่  2  มิถุนายน 2557
31 กรกฎาคม 2556

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัญญา

     ให้บริการ สนับสนุน คณะ/หน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนโดยครอบคลุมภารกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

     สำนักงานพัสดุ มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด


วิสัยทัศน์

     มุ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการที่ดี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ในด้านการพัสดุ

พันธกิจ

     สำนักงานพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิต มีการพัฒนาระบบบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง

     1. มุ่งสนับสนุน ควบคุมดูแลจัดหา พัสดุครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

     2. สนับสนุนข้อมูลและการบริการที่ดีในการส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

     3. สร้างระบบงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องโปร่งใสและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด

     4. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย3 ธันวาคม 2555
การเบิกหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ หรือ เครื่องถ่ายเอกสารมีปัญหา ให้ติดต่อที่ คุณปอนด์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โทร.5649)
14 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานพัสดุได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง Facebook ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อีกหนึ่งช่องทาง โดยท่านสามารถเข้าไปที่ www.facebook.com คลิกค้นหา พิมพ์คำว่า สำนักงานพัสดุ ม.รังสิต ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้อีกหนึ่งช่องทาง 

17 กรกฎาคม 2555
        ขณะนี้ หมึก 2612 A  มีให้เบิกที่สนง.พัสดุแล้ว  ท่านสามารถเบิก โดยครีข้อมูลในวัสดุสำนักงานออนไลน์ ได้เลย  ไม่ต้องทำเรื่องขออนุมัติซื้อ  

        เรียนมาเพื่อทราบ
2 กรกฎาคม 2555
ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ทำให้ระบบโทรศัพท์ภายในเกิดความเสียหาย บัดนี้สำนักงานอาคาร ได้ดำเนินการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว โดย เปลี่ยนเบอร์โทร.ติดต่อ เป็นดังนี้  คุณรุจิพัชญ์ (ตุ๋ย)  งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน       3829  คุณวริษฏา (ตั๋น)   งานธุรการและเลขาฯ             3833  คุณสุรเชษฐ์ , คุณเจนวิทย์ , คุณนิรันดร์ , คุณวัชรชัย  งานครุภัณฑ์    3832

 
1 มิถุนายน 2555
      สำนักงานพัสดุ ทำการเปิดระบบเบิกพัสดุออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555  โดยคณะ/หน่วยงาน สามารถคีรย์ข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2555        เพื่อความรวดเร็ว ในการขออนุมัติซื้อ ( BR )  รหัส 04001 กรุณาครีย์ข้อมูลการซื้อ ในระบบออนไลน์ ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง พิมพ์ แล้วส่งมายังสนง.พัสดุ
2 พฤษภาคม 2555

ขณะนี้สำนักงานพัสดุได้ทำการปิดระบบการเบิกพัสดุออนไลน์ จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับการเปิดระบบ ฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

18 เมษายน 2555
ด้วยสำนักงานพัสดุ จะทำการปิดระบบ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ทำการคีย์เบิกวัสดุสำนักงาน  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 นี้ และ มารับของภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 นี้ เท่านั้น หากเกินกำหนด สำนักงานพัสดุจะทำการยกเลิกใบเบิกทั้งหมด เพื่อทำการตรวจเช็คสต๊อคและปิดการใช้งบประมาณของปีการศึกษา 2554 

สำหรับ การคีย์เบิกวัสดุสิ้นเปลือง ให้ทำการคีย์เบิกภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 นี้เช่น กัน ส่วนการรับรอง สำนักงานพัสดุจะแจ้งให้มารับต่อไป  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณวริษฎา  เบอร์ภายใน 3832
18 เมษายน 2555
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่ง รายงานสรุปความเสียหายจากอุทกภัย และ ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ เพื่อซื้อทรัพย์สินทดแทน หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่าง ๆ ไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบปรากฎว่า มีบางหน่วยงาน ที่ยังส่งเอกสารการขอซื้อไม่ตรงกับรายงานความเสียหาย บางหน่วยงาน ก็ยังไม่ส่งเอกสารการขอซื้อ-ซ่อม มาให้ ดังนั้น เพื่อให้คณะทำงานได้ดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่งเอกสารการขอซื้อ-ซ่อม ให้กับคณะทำงาน โดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณพีรภัทร์  โทร 081-268-6183 หรือเบอร์ภายใน 3832
10 กุมภาพันธ์ 2554
สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้งาน เวป ของสำนักงานพัสดุ ในการทำการเบิกวัสดุสำนักงาน โดยการใช้ web browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox สำนักงานพัสดุ มี อีก 1 ทางเลือก ซึ่ง ได้ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ดี คือ Google Chrome ซึ่งท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
9 กุมภาพันธ์ 2554
สนง.พัสดุ ได้รับมอบหามายให้รับผิดชอบงานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และงานผลิตสื่อ โดยทางสนง.พัสดุ จะเป็นผู้ดำเนินการตัดงบประมาณในหมวดวัสดุสำนักงาน ให้แก่หน่วยงาน ที่สั่งพิมพ์เอกสาร เอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
7 มกราคม 2554
จากที่สำนักงานพัสดุได้ปรับเปลี่ยนการเบิกวัสดุสำนักงานโดยให้ทำการเบิกผ่านระบบออนไลน์ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจในเรื่องการทำใบ BR ผ่านระบบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า เมื่อคีย์ใบ BR  ผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้ พิมพ์ใบ BR จากระบบ แล้ว ส่งอนุม้ัติ ตามขั้นตอนเดิม  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
16 ธันวาคม 2553
ปรับปรุงโปรแกรม Internet Explorer V.8 โดยการอัพเดท ต้องเป็น windows XP Service Pack 3 ขึ้นไป

เนื่องด้วย ขณะนี้ ระบบเบิกพัสดุได้ทำการปรับปรุงระบบ ทำให้ท่านที่ใช้งาน ด้วย Internet Explorer เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า เวอร์ชั่น 8 มีปัญหาในการใช้งาน จึงขอให้ท่าน ปรับปรุง โปรแกรม ได้ที่ http://ie6update.kapook.com/ie8_download.php โดยการอัพเดท เครื่องผู้ใช้งานระบบ ต้องเป็น Windows XP Service Pack 3   หรือ ท่านสามารถใช้งานด้วย โปรแกรม  Mozilla Firefox หรือ Google Chrome  หากมีปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ สำนักงานพัสดุ
15 พฤศจิกายน 2553
เนื่องด้วย ในขณะนี้ สำนักงานพัสดุประสบปัญหา ในการอนุมัติ ใบเบิกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจาก หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติใบเบิกแล้ว ยังไม่มารับของทำให้ การดำเนินการสั่งของไว้ในสต๊อกสินค้า ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น สำนักงานพัสดุ จะดำเนินการยกเลิกใบเบิก ที่ ได้รับการอนุมัติ แล้ว เกิน 7 วัน โดยไม่มีการยกเว้น โดยเริ่มตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
8 ตุลาคม 2553
ในการรับของหลังจากการทำการเบิก และได้รับการอนุมัตให้มารับพัสดุได้ ให้ทำการ พิมพ์รายการที่ได้รับการอนุมัติ โดย คลิก  "เลขที่เบิก" และ คลิก คำว่า PDF เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม แล้วจึงมารับพัสดุ

ในส่วนของการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง(ฺBR) เมื่อทำการคีย์สินค้าที่จะสั่งซ์้อ ให้พิมพ์แบบฟอร์ม ใบ BR แล้วจึงทำการ ส่งขออนุมัติ ตามขั้น
ตอนปกติ