ปรัชญา (Philosophy) งานการเงินในด้านงบประมาณที่ดีมีประสิทธิภาพจะทำให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของ คณะ/หน่วยงาน ในการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ปณิธาน (Wish) สำนักงานงบประมาณ มีความมุ่งมั่นสร้างแผนพัฒนาและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใส พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ พัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ได้มาตรฐานสากลระดับชั้นนำของอารยประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป
วิสัยทัศน์ (Vision) เราเป็นส่วนหนึ่ง ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่ง ด้วยการให้ บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่ดี
พันธกิจ (Mission) สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โทรศัพท์ 0-2791-5623-29 เบอร์ภายใน 5623 - 5629, โทรสาร 5622, E-mail: petch.w@rsu.ac.th