ส่วนที่ 1

สถานภาพทั่วไป


ส่วนที่ 1

สถานภาพทั่วไป

 

           1.     สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

              แผนกงบประมาณ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาตามโครงสร้างการบริหารงาน เมื่อปี 2529 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดดำเนินการ โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยรังสิต

              แผนกงบประมาณในช่วงนั้น ได้ดำเนินการเป็นเพียงฝ่ายที่รวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีการเจริญเติบโตตามแผนภูมิ ดังนี้

จำนวนคณะและสาขาวิชาที่เพิ่มขึ้นปีการศึกษา 2529-2551

 

แผนภูมิแสดงการเจริญเติบโตจำนวนคณะและสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

 

              ในปีการศึกษา 2551 ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2 คณะในปีการศึกษา 2528 มาเป็น 29 คณะ 84 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 41 สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และเจริญเติบโตแข็งแกร่งสมกับเป็นสถาบันที่สร้างทรัพยากรบุคคลแก่สังคม ประเทศ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

              มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ส่งผลให้งานงบประมาณมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและควบคุม ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่างๆ ในด้านการจัดการและการลงทุน โดยการกำหนดรูปแบบงานงบประมาณ และทิศทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การให้การบริการด้านวิชาการแก่สังคม พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศโดยเป็นศูนย์รวมการศึกษาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

              ปัจจุบันแผนกงบประมาณมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 5 คน สังกัด สำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน

 

           2.     ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

              แผนกงบประมาณมี ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจในการที่จะให้บริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย

              การวางแผนงานของแผนกงบประมาณ จะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงินเป็นผู้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ เป็นผู้รับนโยบายต่างๆ มาสั่งการให้กับหัวหน้าแผนกเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบ โดยการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของแผนกทุกคน เพื่อหาแนวทางวิธีปฏิบัติและสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา

           2.1    ปรัชญา (Philosophy)

              ทางแผนกงบประมาณใช้ปรัชญาเดียวกันกับทางฝ่ายแผนการเงินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน คือ ฝ่ายแผนการเงิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร โดยครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน การรับรู้รายรับ-รายจ่าย ควบคุมการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

           2.2    ปณิธาน (Wish)

    เราต้องการให้บริการบุคคลต่างๆ (Stakeholders) ได้รับประโยชน์มากที่สุด ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยแผนกงบประมาณได้ตั้งปณิธานไว้ว่า ตรวจสอบรัดกุม ควบคุมเข้มงวด ตามแนวนโยบาย ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

           2.3    วิสัยทัศน์ (Vision)

     เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่งด้วยการให้บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่ดี

           2.4    พันธกิจ (Mission)

เราจะดูแลสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย เฉกเช่นเงินของเรา (Fiduciary duty) การควบคุมการเบิกจ่ายจะต้องรัดกุม มีกฎระเบียบที่โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร


    2.5    วัตถุประสงค์และแผนงาน

          แผนกงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานดังนี้

2.5.1  เพื่อให้แผนกเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย

2.5.2  เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย

2.5.3  จัดทำข้อมูลในด้านการเงินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร

 

           3.     ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

                   3.1 ภาระงานหลักของแผนกงบประมาณ

กลไกในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรด้านการเงินงบประมาณเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป

              ภาระงานหลักของแผนกงบประมาณคือ ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           3.2    ความรับผิดชอบ

                        3.2.1    งานธุรการ

                                        มอบหมายให้นางกฤษณา  สาระศาลิน เป็นผู้รับผิดชอบ

                        3.2.2    งานตรวจสอบงบประมาณ

                                        มอบหมายให้นางทิพวัลย์  วิภามณีโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบ

                        3.2.3    งานบันทึกข้อมูลงบประมาณ

                                        มอบหมายให้นางสุมณฑา  สุขมามอญ เป็นผู้รับผิดชอบ

                        3.2.4    งานจัดสรรงบประมาณประจำปี

                                        มอบหมายให้นางสาวศศิธร  ปังศิริกุล เป็นผู้รับผิดชอบ

                        3.2.5    งานวางแผนและพัฒนา

            -     มอบหมายให้นายเพชร  วิภามณีโรจน์ ร่วมกับนางสาวศศิธร ปังศิริกุล

                  เป็นผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบ

 


           4.     โครงสร้างการบริหารงาน

                        แผนกงบประมาณได้จัดระบบการบริหาร และจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารแผนกงบประมาณ ซึ่งแผนกงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานของวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารดังกล่าวจะมีผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนการเงินและมีผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ เป็นผู้รับนโยบายต่างๆ มาสั่งการให้กับหัวหน้าแผนกเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของแผนกทุกคน

                        แผนกงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนี้

 

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระบบการบริหาร เป็นการบริหารตามสายงานบังคับบัญชา


           5.     จำนวนบุคลากร

5.1         คุณวุฒิบุคลากร

แผนกงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านข้อมูลการเงินให้กับวิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการในเรื่องการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงินตามลำดับ

              ปัจจุบันแผนกงบประมาณมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 5 คน สังกัดสำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน ประกอบไปด้วย

              1.       หัวหน้าแผนกงบประมาณ

              คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                    1          คน

              (ปัจจุบันได้พัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อจนจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2550)

     2.       เจ้าหน้าที่

              คุณวุฒิ อนุปริญญา สาขาบัญชี                            1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(อิเล็กทรอนิกส์)           1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี             2          คน

 

           6.     สถานที่ตั้ง

               ชื่อ   :    แผนกงบประมาณ (THE  BUDGET  DEPARTMENT)

               ที่ตั้ง   :  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 203  มหาวิทยาลัยรังสิต

                        ตำบลหลักหก  หมู่บ้านเมืองเอก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

                        มีพื้นที่ในการใช้งานประมาณ 72 ตารางเมตร (6X12 เมตร) และมีอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุด ครบตามจำนวนบุคคลากร (เป็น Server 1 ชุด) ภายในสถานที่ทำการมีเครื่องปรับอากาศ แสงสว่างเพียงพอ และมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปฏิบัติงาน

 

           7.     การเงินและงบประมาณ

v          ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยรังสิต

              มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายและแผนงานงบประมาณ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการจัดสรร การตรวจสอบ และการประเมินผลการใช้เงินและงบประมาณโดยคณะกรรมการงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน รองอธิการบดี คณบดี (ที่เกี่ยวข้อง) และผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ


v          ระบบและกลไกสำหรับแผนกงบประมาณ

     กลไกในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรด้านการเงินงบประมาณเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป

           7.1    วัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน/โครงการ

           วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์สำหรับมหาวิทยาลัย

1.  เพื่อให้วิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร

2.  เพื่อพัฒนาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์สำหรับแผนกงบประมาณ

1.  เพื่อให้การเบิกใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

2.  เพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีการเบิกใช้จ่ายอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกใช้งบประมาณ

           แผนงาน/โครงการ

แผนงานงบประมาณสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต

-   ให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัย คณะ /หน่วยงาน สำหรับปีที่ผ่านมา 

แผนงานงบประมาณสำหรับแผนกงบประมาณ

-   มีการวางแผนจัดทำงบประมาณสำหรับปีการศึกษา 2550 อย่างมีกฎเกณฑ์ โดยใช้งบประมาณของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย

           7.2    การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี

              มีปฏิทินและคู่มือการจัดทำงบประมาณ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการขออนุมัติงบประมาณ


           7.3    มีการแจ้งเบิกงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกๆ วัน ดังนี้

ตัวอย่างการแจ้งงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

แผนกงบประมาณ สำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

31 พฤษภาคม 2551

 

เรื่อง ขอแจ้งยอดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 


เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน


                        ตามที่หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 แผนกงบประมาณขอสรุปยอดรายจ่าย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 มีรายการดังต่อไปนี้


สำหรับแผนกงบประมาณ   [ รหัสหน่วยงาน 9203 ]

 

ลำดับ

รหัสรายจ่าย

หมวดรายจ่าย

งบอนุมัติ

รอตัด

ตัดจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละใช้ไป

 1

 01002

 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนบริหาร

1,286,049.00

0.00

1,271,901.00

14,148.00

98.90%

 2

 01006

 ค่าล่วงเวลา-ส่วนบริหาร

4,000.00

0.00

35,538.00

-31,538.00

888.45%

 3

 02303

 ค่าตอบแทนอื่น-ส่วนบริหาร

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

100.00%

 4

 03604

 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์

0.00

0.00

6,736.00

-6,736.00

0.00%

 5

 03710

 ค่าถ่ายเอกสาร

10,000.00

0.00

13,090.05

-3,090.05

130.90%

 6

 04001

 วัสดุสำนักงาน

25,000.00

0.00

20,287.00

4,713.00

81.15%

 7

 50001

 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์

40,660.00

0.00

40,660.00

0.00

100.00%

 8

 50C64

 การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

100.00%

รวม

1,495,709.00

70,000.00

1,448,212.05

-22,503.05

101.50%