1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
การกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันโดยคณะทำงานของสำนักงานงบประมาณ ได้กำหนดให้ใช้ปรัชญา “ งานการเงินในด้านงบประมาณที่ดีมีประสิทธิภาพจะทำให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน ในการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ “ และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้นและมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2.1 ปรัชญา (Philosophy)
งานการเงินในด้านงบประมาณที่ดีมีประสิทธิภาพ จะทำให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของคณะ/หน่วยงาน ในการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
1.2.2 ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นสร้างแผนพัฒนาและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใส พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่ง ด้วยการให้ บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่ดี
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.2.5 วัตถุประสงค์และแผนงาน
สำนักงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้
1.2.5.1 เพื่อให้สำนักงานฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย//คณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
1.2.5.2 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะและหน่วยงานสามารถดำเนินงาน
1.2.5.3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย
1.2.5.4 จัดทำข้อมูลในด้านการเงิน ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร