ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันโดยคณะทำงานของฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้กำหนดให้ใช้ปรัชญาของฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการติดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ในที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้งและชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)
งานการเงินในด้านงบประมาณที่ดีมีประสิทธิภาพ จะทำให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน ในการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นสร้างแผนพัฒนาและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใส พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่ง ด้วยการให้ บริการเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่ดี

พันธกิจ (Mission)
ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลได้และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์และแผนงาน
สำนักงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานดังนี้
1 เพื่อให้สำนักงานฯเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
2 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย
3 จัดทำข้อมูลในด้านการเงิน ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ในด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กร