ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ

กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรของสำนักงานงบประมาณเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการต่อไป

ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ คือ ดำเนินการควบคุมเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.3.1 การดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการบริหารการเงิน

1.3.1.1 การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย

1.3.1.2 การอำนวยการจัดทำงบประมาณหน่วยงานต่าง ๆและคณะวิชา

1.3.1.3 การรวบรวมงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ และคณะวิชา


1.3. 2. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.3 กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย

1.3.4 การตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ

1.3.5 การติดตามการใช้งบประมาณ

1.3.6 การรายงานผลการใช้งบประมาณ