1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ
กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรของสำนักงานงบประมาณเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป
ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ คือ ดำเนินการควบคุมเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
1.3.1 การดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการบริหารการเงิน
1.3.1.1 การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย
1.3.1.2 การอำนวยการจัดทำงบประมาณหน่วยงานต่าง ๆและคณะวิชา
1.3.1.3 การรวบรวมงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ และคณะวิชา
1.3.1.4. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3.1.5 กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย
1.3.1.6 การตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ
1.3.1.7 การติดตามการใช้งบประมาณ
1.3.1.8 การรายงานผลการใช้งบประมาณ