1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ
กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีรองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรของสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป
ภาระงานหลักของสำนักงานงบประมาณ คือ ดำเนินการควบคุมเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

การดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการบริหารการเงิน
1. การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย
2. การอำนวยการจัดทำงบประมาณหน่วยงานต่าง ๆและคณะวิชา
3. การรวบรวมงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ และคณะวิชา
4. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย
6. การตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ
7. การติดตามการใช้งบประมาณ
8. การรายงานผลการใช้งบประมาณ