การประเมินผลการดำเนินงาน

 

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน

ของผู้ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ    

1.1 การกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

(1) มีการกำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันกิจ และ วัตถุประสงค์
(3) มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
(4) มี (3) + มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับรู้ และ เสริมสร้างความตระหนัก ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
(5) มี (4) + มีการทบทวน เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


5

 

1.2 การกำหนดนโยบาย / แผนงานและการประเมินแผนงาน

(1) มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน
(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน และโครงงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินแผนงาน และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 1
10
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5.00
 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก    

2.1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) มีนโยบายการบริหารและแผนงานการบริหารการเงิน
(2) มี (1) + มีการดำเนินการตามแผนงาน
(3) มี (2) + มีผลการประเมินผลการดำเนินงาน
(4) มี (3) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(5) มี (4) + บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 2
5
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
5.00
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    

3.1 การบริหารและการจัดการ

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการบริหารและการจัดการ
(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

3.2 การกำหนดภาระหน้าที่ของ
บุคลากร

(1) มีการกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
(2) มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(3) มี (2)+ มีการดำเนินงานตามการปฏิบัติงาน ของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(4) มี (3)+ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่
(5) มี (4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

 

 

5

 

3.3 ระดับความพึงพอใจของรับผู้บริการ

(1) ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
(2) ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
(3) ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
(4) ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
(5) ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00

 

4

 

3.4 การพัฒนาบุคลากร

(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร
(2) มี (1)+มีระบบ กลไกในการพัฒนาบุคลากร
(3) มี (2) + มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) +มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) +มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยใน การบริหารและการตัดสินใจ

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ
(2) มี (1) +มีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
(3) มี (2) +มีการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ
(4) มี (3) +มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(5) มี (4) +มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา

 

 

5

 

3.6 การบริหาร ความเสี่ยง

(1) มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
(2) มี (1) +มีระบบ กลไกในการจัดการความเสี่ยง
(3) มี (2) +มีการประชุมการบริหารความเสี่ยง
(4) มี (3) +มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(5) มี (4) +มีผลการดำเนินงานตามมาตรการลดระดับความเสี่ยง

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 3
29
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
4.84
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ    

4.1 การเงินและงบประมาณ

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและงบประมาณ เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) มี (1) + มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและมีผู้รับผิดชอบ
(3) มี(2) + การจัดทำงบประมาณ กลั่นกรองรายจ่ายที่สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัย
(4) มี (3)+ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(5) มี %+ มีการนำผลการประเมินมา ปรับปรุง นโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5

 

4.2 การจัดสรรงบประมาณ
และการตรวจสอบ

(1) มีการกำหนดนโยบายแผนงานการเงินและการจัดสรร งบประมาณที่สอดคล้อง และครอบคลุมภารกิจ
(2) มี (1)+ ระบบและกลไกการตรวจสอบและมีการดำเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนงานที่กำหนด
(3) มี(2)+ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม
/ โครงการ
(4) มี(3)+ การสรุป หรือรายงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
(5) มี(4)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

 

 

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 4
10
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5.00
 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

5.1 การประกันคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพ

(1) มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
(2) มี (1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ
(3) มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ และประเมินผลตนเอง โดยจัดทำ
เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สำนักงานงบประมาณ ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
(4) มี (3) + การตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
(5) มี (4) + การนำผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานงบประมาณ

 

 

 

 

5

 
5.2 ประสิทธิผลในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของสำนักงานงบประมาณ

(1) มีกลไกการดำเนินงานประเมินตนเองของสำนักงานงบประมาณ
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบ่งชี้
(3) มี (2) + การประเมินผลตนเองของสำนักงานงบประมาณ
(4) มี (3) + มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

 

5

 
 
รวมองค์ประกอบที่ 5
10
 
 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
5.00
 
 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
4.93