องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก

แผนงาน

v   แผนงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

              มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายและแผนงานงบประมาณ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน (ROADMAP TO EXCELLENCE) มีการจัดสรร การตรวจสอบ และการประเมินผลการใช้เงินและงบประมาณโดยคณะกรรมการงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน รองอธิการบดี คณบดี (ที่เกี่ยวข้อง) และผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ

 

 

v   แผนงานของแผนกงบประมาณ

กลไกในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ หัวหน้าแผนกงบประมาณ และบุคลากรด้านการเงินงบประมาณเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่อไป

ระบบและกลไก

              ภาระงานหลักของแผนกงบประมาณคือ ดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

การดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 2.1  การจัดตั้ง และควบคุมงบประมาณ

มีการตั้งงบประมาณ แจ้งงบประมาณ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วิธี LOGIN เข้าสู่ระบบตั้งงบประมาณประจำปี 2550

 


1. ที่ URL: พิมพ์ http://plan.rsu.ac.th/budget/

    เลือก ตั้ง - แจ้งงบประมาณ

 

 

 

 

 

 


1.1 เลือก คณะ/หน่วยงาน ของท่าน

1.2 ใส่ รหัสผ่าน (Password)

1.3 คลิ๊ก

 


 

1.      พบหน้าต่างดังรูป

2.1 ตั้งงบรายจ่ายประจำ (เงินเดือน, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, วัสดุสำนักงาน,วัสดุการศึกษา,วัสดุสิ้นเปลืองอื่น)เลือก ปี 2550 คลิ๊ก

สามารถ ตั้งงบและแก้ไขงบได้ หากต้องการพิมพ์ข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก

ที่ แสดง รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550

ตั้งงบโครงการ

โครงการงบพัฒนา หมายถึง งบที่ขอตั้ง มีเฉพาะรายการค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, วัสดุสำนักงาน, การศึกษา วัสดุสิ้นเปลืองอื่นเท่านั้น

เลือกปี 2550

สามารถ ตั้งงบและแก้ไขงบได้ หากต้องการพิมพ์ข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก             ที่ แสดง /แก้ไขโครงการปี 2550 แล้ว ให้เลือกโครงการที่ต้องการ

3.  การกรอกตัวเลข ให้คลิ๊กที่    จะเกิด ที่หน้าหัวข้อที่ต้องการแล้วใส่ตัวเลขตามภาคการศึกษา

     คลิ๊ก

     (สามารถใส่ตัวเลข, เครื่องหมายคอมม่า , และจุดทศนิยมได้)

 

 

 

มีการจัดทำ Website ของแผนกงบประมาณ

 

 


การตั้งงบประมาณผ่านอินเตอร์เนต

มีการจัดทำการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้

 

มีการจัดทำการตั้งงบประมาณโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้

              จากแบบสอบถามพบว่า(อ้างถึง งปม.อ1.1.004)

การตั้งงบประมาณ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.56 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (20% ดีมาก, 49% ดี, 28% พอใช้, 2%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.23, ปีการศึกษา 2548 = 3.61,ปีการศึกษา 2549 = 3.84)

 


มีการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Access ในงานควบคุมงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการดำเนินการ

          มีระบบกลไกและการดำเนินการ มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, มีการปรับปรุงการจัดตั้งงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายตามกลยุทธ์

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ2.1.001

คู่มือการปฏิบัติงาน

งปม.อ2.1.002

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

งปม.อ2.1.003

ขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณ

งปม.อ2.1.004

คู่มือการกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายปีการศึกษา 2550

ปัจจุบันได้รวบรวมไว้ที่ งปม.อ2.1.001 คู่มือการปฏิบัติงาน

งปม.อ4.1.001

ROADMAP TO EXCELLENCE


ตัวบ่งชี้ 2.2     การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สมศ. (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

              แผนกงบประมาณได้รายงานการเบิกจ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน จักได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

 

กลุ่มคณะ

คณะ / หน่วยงาน

อนุมัติ

ตัดจ่าย

วิทย์สุขภาพ

คณะกายภาพบำบัด

 

 

 

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

 

คณะทัศนแพทย์

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์-โท

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

 

วิทย์กายภาพ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-โท

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-เอก

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์-โท

 

 

วิศวะ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์-โท

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์-เอก

 

 

 

สถาบันการบิน

 

 

สถาปัตย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-โท

 

 

บริหาร

คณะบัญชี

 

 

 

คณะบัญชี-โท

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 

 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ-โท

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ-โท(Ibcon)

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ-โท(MBA)

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ-โท(MM)

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ-เอก

 

 

 

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์-โท

 

 

 

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์-เอก

 

 

ศิลปกรรม

คณะศิลปะและการออกแบบ

 

 

 

คณะศิลปะและการออกแบบ-โท

 

 

 

วิทยาลัยดนตรี

 

 

มนุษย์สังคม

คณะนิติศาสตร์

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์-โท

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์-เอก

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์-โท

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม-โท

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม-เอก

 

 

 

สถาบันการทูตต่างประเทศ-โท

 

 

ศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์-โท

 

 

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ

 

 

 

สำนักงานทะเบียน

 

 

 

สำนักหอสมุด

 

 

 

สำนักพิมพ์

 

 

 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

ฝ่ายบริหาร

แผนกรักษาความปลอดภัย

 

 

 

สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

สำนักงานจัดซื้อ

 

 

 

สำนักงานบุคคล

 

 

 

สำนักงานนิติการ

 

 

 

สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

แผนกออกแบบและก่อสร้าง

 

 

 

แผนกซ่อมบำรุง

 

 

 

แผนกยานพาหนะ

 

 

 

แผนกรักษาความสะอาด

 

 

 

แผนกจัดสวนและบริการ

 

 

 

แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

ฝ่ายกิจการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

สำนักงานกิจการนักศึกษา

 

 

 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

แผนกบริการนักศึกษา

 

 

 

แผนกกิจกรรม(สโมสรนศ.)

 

 

 

แผนกกิจกรรม(ชมรม)

 

 

 

งานพัฒนากิจกรรมนศ.(วิทยาลัย/คณะ/ชมรม)

 

 

 

แผนกพัฒนาและวินัยนักศึกษา

 

 

 

สำนักงานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

 

 

หอพัก

หอพักมหาวิทยาลัย

 

 

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

 

 

 

สถาบันวิจัย

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี

ฝ่ายเทคโนโลยี

 

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

 

 

ศูนย์e-Learning

 

 

ฝ่ายแผนการเงิน

ฝ่ายแผนการเงิน

 

 

 

แผนกบัญชี

 

 

 

แผนกการเงิน

 

 

 

แผนกงบประมาณ

 

 

 

แผนกพัสดุ

 

 

 

สำนักงานบัญชีและพัสดุ

 

 

 

สำนักงานการเงินและงบประมาณ

 

 

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการตลาด

 

 

 

สำนักงานรับนักศึกษา

 

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

สำนักงานการตลาด

 

 

ฝ่ายธุรกิจ

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

 

 

ฝ่ายการต่างประเทศ

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

 

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ

 

 

 

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

 

 

 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

 

 

สนง.อธิการ

สถาบันภาษาอังกฤษ

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี

 

 

เทคโนโลยีชั้นสูง

สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง

 

 

วางแผนและพัฒนา

สำนักงานประกันคุณภาพ

 

 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

 

 

สำนักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

RSU-Cyber U.

RSU-Cyber University

 

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 

 

CRU

CRUหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

 

 

รายจ่ายส่วนกลาง

รายจ่ายส่วนกลาง

 

 

ผลรวมทั้งหมด

 

 

 

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ2.2.001

รายงานสรุปผลการเบิกใช้งบประมาณประจำสัปดาห์

รายงานสรุปผลการเบิกใช้งบประมาณประจำเดือน

 

มีการปรับปรุง Server ใหม่

 

มีการปรับแต่งการกรอกงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

คะแนนเฉลี่ย ผลจากการประเมินองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ       2.50