องค์ประกอบที่ 3        การบริหารและจัดการ

ระบบและกลไก

แผนกงบประมาณ ขอสรุปภาระงานและลำดับงานของการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมในรอบเวลาหนึ่งปีการศึกษา อันประกอบด้วยลำดับงานทั้งสามขั้น นิยมเรียกว่า วงจรงบประมาณ (Budget cycle) ดังนี้

การดำเนินงาน

           3.1    การจัดทำหรือจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation)

              การจัดทำหรือจัดเตรียมงบประมาณ เป็นส่วนแรกของกระบวนการงบประมาณที่เกี่ยวพันกับฝ่ายบริหาร ในการจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายต่างๆ สำหรับการจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น แผนกงบประมาณจะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะ/หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายที่ต้องการสำหรับปีงบประมาณ 2550 เสนอเข้ามายังแผนกงบประมาณ โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย

              ในการประมาณรายจ่ายของคณะ/หน่วยงานที่มีสาขา/ภาค หรือแผนกย่อยๆ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้พิจารณาตัดงบประมาณที่เสนอตั้ง ก่อนส่งให้งบประมาณก็ได้ ซึ่งแผนกงบประมาณมีการกำหนดแนวทางบางประการในเพื่อใช้กำกับการขอตั้ง ตลอดจนแบบฟอร์มที่กำหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประเภทต่างๆ ซึ่งจะต้องระบุให้ถูกต้องตามระเบียบของงบประมาณที่กำหนดขึ้น

              เมื่อแผนกงบประมาณได้ตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ จากระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ก็จะทำการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ในลักษณะกว้างๆ โดยทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านๆ มา ในการพิจารณา รายจ่ายประจำที่คณะ/หน่วยงานขอตั้ง จะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับรอง เครื่องมือที่แผนกงบประมาณจะพิจารณาในการเสนองบรายจ่ายของคณะ/หน่วยงานที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ก็คือ เรื่องของรายรับที่วิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ประมาณการเข้ามาเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยและรายรับที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา

              เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะ/หน่วยงานขอตั้งส่งมาที่แผนกงบประมาณ แผนกจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทุกคณะ/หน่วยงาน หลังจากนั้นแผนกงบประมาณจะทำหนังสือเวียนแจ้งวัน เวลา ที่คณะ/หน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลรายจ่ายต่างๆ และโครงการ เข้ามาชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ถึงความจำเป็นมากน้อยเพียงใด โดยมีหัวหน้าแผนกงบประมาณ และอนุกรรมการงบประมาณเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้น


           3.2    การอนุมัติงบประมาณ (Budget appropriation)

              เมื่องบประมาณที่คณะ/หน่วยงานขอตั้ง ได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติเบื้องต้น แผนกงบประมาณจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอกับ อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ กรณีที่ท่านอธิการบดีไม่เห็นด้วยกับงบประมาณที่เสนอ แผนกงบประมาณจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่อธิการบดีสั่งการ หลังจากนั้นจึงจะนำเสนออธิการบดีอีกครั้งเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่ออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

              เมื่ออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว แผนกงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มโดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยภาพรวมของการประมาณรายรับ และรายจ่าย โดยรายจ่ายจะต้องแยกเป็นแต่ละหมวดตามที่ทบวงกำหนด นอกจากนี้ก็จะมีการแยกรายรับ-รายจ่ายออกเป็นคณะ หน่วยงาน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

              เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการประชุมและลงมติอนุมัติ งบประมาณประจำปีการศึกษาที่แต่ละคณะ/หน่วยงานขอตั้ง แผนกงบประมาณจะทำการ LOAD ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมกับแจ้งหน่วยงานให้ทราบถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งคณะ/หน่วยงานจะได้ดำเนินการเบิกใช้งบประมาณต่อไป

           3.3    การบริหารงบประมาณ (Budget execution)

                   บริหารงบประมาณ เป็นงานที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากที่สุด และใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบียบทางการงบประมาณและการเงินการบัญชีมากที่สุด

                   ฉะนั้นการบริหารงบประมาณประกอบด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ เพื่อประกอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งแล้ว คณะ/หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของงบประมาณว่าด้วยการเบิกจ่าย ตามงบที่ได้รับการจัดสรรประจำปีนั้นๆ

           ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

              คณะ/หน่วยงานจะต้องทำเอกสารใบขอเบิกงบประมาณ (Budget Requisition) ซึ่งขอเรียกว่า ใบ B/R พร้อมกับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือหลักฐานอื่นที่บ่งบอกถึงการใช้จ่าย โดยมีผู้บังคับบัญชาที่สูงที่สุดในคณะ/ฝ่าย เป็นผู้ลงนามอนุมัติส่งมายังแผนกงบประมาณ

              เจ้าหน้าที่ของแผนกงบประมาณจะทำการตรวจสอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมกับตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่แนบมา ว่าตรงกับหมวดค่าใช้จ่ายหรือไม่ และตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอเบิก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี

           กรณีที่ 1 เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณจะทำการตรวจสอบใบขออนุมัติงบประมาณ ใบ (B/R) ที่คณะ/หน่วยงานส่งมาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ หากตรวจสอบแล้วมีงบประมาณและงบที่ขอเบิกไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่งบประมาณที่รับผิดชอบจะทำการบันทึกข้อมูลและจำนวนเงินลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดจ่ายในแต่ละครั้ง แล้วจึงจะส่งเอกสารดังกล่าวให้กับหัวหน้าแผนกงบประมาณเพื่อทำการตรวจทานอีกครั้ง และเมื่อหัวหน้างบประมาณลงนามอนุมัติ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณก็จะจัดส่งเอกสารไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะ/หน่วย ทำการเบิกจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์

           กรณีที่ 2 หากเจ้าหน้าที่งบประมาณทำการตรวจสอบใบขออนุมัติงบประมาณ ใบ (B/R) ที่คณะ/หน่วยงาน ส่งมาเพื่อขอเบิกงบประมาณขัดต่อระเบียบการเบิกจ่าย เช่น รายจ่ายที่ขอเบิกเกินวงเงิน หรือดำเนินการจัดซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อของทางมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณจะทำการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงาน หรือคณะที่ทำการขอเบิก โดยขอให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่เกินวงเงิน และเหตุผลการขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ หลังจากนั้นจึงจะส่งเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือชี้แจ้งให้กับ หัวหน้าแผนกงบประมาณเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดี ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณต่อไปเพื่อให้พิจารณา

              เมื่อผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนการเงิน ได้รับเอกสารใบ B/R ที่หัวหน้าแผนกงบประมาณส่งให้หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติเอกสารก็จะถูกส่งคืนแผนกงบประมาณอีกครั้ง เพื่อทำการตัดจ่ายงบประมาณ แต่หากกรณีใดที่เห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่สมควรได้รับการอนุมัติ หรือเป็นจำนวนเงินที่เกินอำนาจหน้าที่ เอกสารชุดดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสำนักอธิการบดี เพื่อขอให้ท่านอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม และเมื่ออธิการบดีลงความเห็นอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ เอกสารก็จะกลับมาที่แผนกงบประมาณอีกครั้งเพื่อตัดงบประมาณ (กรณีที่อนุมัติ) และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป หรือหากท่านอธิการบดีไม่อนุมัติแผนกงบประมาณก็จะจัดส่งเอกสารคืนให้กับคณะ หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับทราบ โดยไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

           3.4    การควบคุมงบประมาณ (Budget Control)

              แผนกงบประมาณเป็นหน่วยงานที่จะต้องทำการควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบการเบิกใช้งบประมาณ ไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทุกๆ สิ้นสัปดาห์แผนกงบประมาณจะจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละคณะ/หน่วยงานให้กับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ เพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์และนำข้อสรุปของรายงานมาทำการประเมินผล และวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ สำหรับปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้แผนกงบประมาณยังได้ดำเนินการแจ้งเบิกงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกๆ วันอีกด้วย ดังนี้


ตัวอย่างการแจ้งงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

แผนกงบประมาณ สำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต

31 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอแจ้งยอดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงิน
            ตามที่หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 แผนกงบประมาณขอสรุปยอดรายจ่าย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 มีรายการดังต่อไปนี้
สำหรับแผนกงบประมาณ [ รหัสหน่วยงาน 9203 ]

ลำดับ

รหัสรายจ่าย

หมวดรายจ่าย

งบอนุมัติ

รอตัด

ตัดจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละใช้ไป

 1

 01002

 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนบริหาร

1,286,049.00

0.00

1,271,901.00

14,148.00

98.90%

 2

 01006

 ค่าล่วงเวลา-ส่วนบริหาร

4,000.00

0.00

35,538.00

-31,538.00

888.45%

 3

 02303

 ค่าตอบแทนอื่น-ส่วนบริหาร

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

100.00%

 4

 03604

 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์

0.00

0.00

6,736.00

-6,736.00

0.00%

 5

 03710

 ค่าถ่ายเอกสาร

10,000.00

0.00

13,090.05

-3,090.05

130.90%

 6

 04001

 วัสดุสำนักงาน

25,000.00

0.00

20,287.00

4,713.00

81.15%

 7

 50001

 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์

40,660.00

0.00

40,660.00

0.00

100.00%

 8

 50C64

 การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

100.00%

รวม

1,495,709.00

70,000.00

1,448,212.05

-22,503.05

101.50%

อนึ่ง การขออนุมัติเบิก-จ่าย ทุกครั้งขอให้ท่านระบุรหัสตัวเลขของคณะ/หน่วยงาน และรหัสรายจ่าย ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ศศิธร ปังศิริกุล
หัวหน้าแผนกงบประมาณ


 

     จากแบบสอบถามพบว่า(อ้างถึง งปม.อ1.1.004)

       การให้ข้อมูลด้านต่างๆ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.90 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (29% ดีมาก, 56% ดี,14%พอใช้, 0% ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.60, ปีการศึกษา 2548 = 3.79,ปีการศึกษา 2549 = 4.01)

       การเบิกงบประมาณ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.68 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (21% ดีมาก, 57% ดี, 19% พอใช้, 1% ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.34, ปีการศึกษา 2548 = 3.64,ปีการศึกษา 2549 = 3.93)

       การแจ้งงบประมาณ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.56 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (18% ดีมาก, 54% ดี, 24% พอใช้, 3% ปรับปรุง)  (ปีการศึกษา 2547 = 3.20, ปีการศึกษา 2548 = 3.60,ปีการศึกษา 2549 = 3.76)

              ความพึงพอใจโดยรวมต่อแผนกงบประมาณ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.69 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (24%ดีมาก, 59%ดี, 10%พอใช้, 2%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.50, ปีการศึกษา 2548 = 3.83,ปีการศึกษา 2549 = 4.08)

     ติดตามจำนวนงานการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบเพิ่มขึ้น เกิดจากปัจจัยการเก็บข้อมูลละเอียดขึ้นเพราะจำนวน 120 เรื่อง เป็นจำนวนงบประมาณ 25.08 บาท (งปม.อ3.1.001) (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในปีการศึกษา 2549 ให้ประเมินมูลค่าของงบประมาณที่ผิดระเบียบด้วย) ส่วนงบประมาณประเภทใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ผ่านๆ มาไม่ถือว่าเป็นงานผิดระเบียบ (ปีการศึกษา 2547 มีจำนวน 123 เรื่อง ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 93 เรื่อง,ปีการศึกษา 2549 มีจำนวน 126 เรื่อง)

     ติดตามงานยกเลิกปีการศึกษา 2550 จำนวน 107 เรื่อง (งปม.อ3.1.002)


     การตรวจสอบปริมาณงานเข้า-ออก

                             แผนกงบประมาณมีโปรแกรมช่วยทางด้านเทคโนโลยีในงานธุรการ และสามารถรวบรวมปริมาณงานเข้า-ออกของแผนกงบประมาณ ดังนี้

 

วัน

06/50

07/50

08/50

09/50

10/50

11/50

12/50

01/51

02/51

03/51

04/51

05/51

รวม

%

 

38

52

42

44

51

46

59

580

606

584

618

699

3,419

30.75

-

59

39

55

51

38

67

59

54

33

33

17

26

531

4.78

1

232

408

111

274

287

214

234

194

137

42

39

39

2,211

19.89

2

116

224

116

195

272

161

256

99

76

11

22

26

1,574

14.16

3

78

133

193

142

82

162

45

46

119

33

21

8

1,062

9.55

4

31

28

118

151

104

146

76

22

50

21

11

16

774

6.96

5

48

25

20

74

75

102

61

12

25

12

15

15

484

4.35

6

32

19

13

21

40

78

36

5

13

5

12

9

283

2.55

7

32

4

4

11

47

42

29

5

11

6

15

11

217

1.95

8

11

10

1

11

28

12

21

13

4

3

13

2

129

1.16

9

2

1

 

1

4

9

14

3

3

3

4

1

45

0.40

10

1

 

1

 

9

6

2

1

2

2

11

 

35

0.31

11

3

2

1

2

3

5

5

4

1

3

1

 

30

0.27

12

3

2

6

 

6

2

1

1

 

 

3

 

24

0.22

13

1

1

39

1

4

5

1

2

1

 

1

 

56

0.50

14

 

1

10

1

2

5

 

 

1

1

7

2

30

0.27

15

2

1

13

1

1

2

3

 

 

 

5

 

28

0.25

16

 

 

11

1

3

2

3

 

1

 

1

 

22

0.20

17

 

1

3

 

2

1

2

 

 

1

3

 

13

0.12

18

1

 

8

 

1

 

 

1

1

 

 

 

12

0.11

19

 

 

2

1

4

2

1

 

2

1

 

 

13

0.12

20

 

1

 

1

3

 

 

2

1

 

1

1

10

0.09

21

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

4

0.04

22

 

1

7

1

1

 

2

 

1

1

 

 

14

0.13

23

 

 

 

 

 

3

1

1

 

 

 

 

5

0.04

24

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

1

 

4

0.04

25

1

 

2

1

1

 

 

1

 

 

 

 

6

0.05

26

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

4

0.04

27

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

3

0.03

28

 

1

 

 

2

 

3

 

 

1

 

 

7

0.06

29

 

1

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

4

0.04

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0.02

31

1

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7

0.06

32

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

0.02

33

1

1

4

1

 

 

 

1

1

 

 

 

9

0.08

34

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0.01

36

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

0.02

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

0.02

40

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0.03

41

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

0.02

43

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0.02

44

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

0.01

45

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

46

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

0.01

48

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

0.03

50

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

0.02

51

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

0.01

53

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

55

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0.02

56

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

0.02

59

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

0.01

63

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

0.02

72

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

73

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0.04

76

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

118

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

0.01

121

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

126

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

162

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

179

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0.02

193

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

0.01

198

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.01

รวม

700

964

793

998

1,079

1,078

922

1,052

1,089

765

822

855

11,117

100.00 

 


ตารางแสดงปริมาณงานที่เข้าและออกจากแผนกโดยใช้โปรแกรมรับ-ส่งเอกสารเป็นเครื่องมือในการบันทึกและนับจำนวนวันที่เรื่องที่ใช้เวลาในการตรวจสอบของแผนกงบประมาณ ผลปรากฏว่าปริมาณงานส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วัน คาดว่าทางแผนกอาจจะใช้การเข้าออกของเอกสารเป็นค่า KPI ของแผนกในอนาคต โดยกำหนดให้ ปริมาณงานเข้า-ออกใช้เวลา 0-3 วัน

  > 90% ของจำนวนเรื่องทั้งหมด =           ระดับดีมาก

  > 80% ของจำนวนเรื่องทั้งหมด =           ระดับดี

  > 70% ของจำนวนเรื่องทั้งหมด =           ระดับพอใช้

  > 60% ของจำนวนเรื่องทั้งหมด =           ยังไม่ได้คุณภาพ

จากปริมาณงานในปีงบประมาณ 50 ที่ใช้เวลา 0-3 วัน จำนวน 8,797 เรื่อง จากจำนวนเรื่องทั้งหมด 11,117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.13 เท่ากับ อยู่ในระดับพอใช้ (ปี 49 = 82.86, ปี 48 = 82.26)

     จากแบบสอบถามพบว่า (เอกสารอ้างอิง งปม.อ1.004)

              การรับส่งเอกสาร  เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.88 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (24%ดีมาก, 66%ดี, 8%พอใช้, 0%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.50, ปีการศึกษา 2548 = 3.69, ปีการศึกษา 2549 = 4.03)

              การค้นหาเอกสาร เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.86 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (27%ดีมาก, 59%ดี, 12%พอใช้, 0%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.48, ปีการศึกษา 2548 = 3.79, ปีการศึกษา 2549 = 4.06)

              ความถูกต้องแม่นยำ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.84 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (23%ดีมาก, 64%ดี, 11%พอใช้, 1%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.48, ปีการศึกษา 2548 = 3.74, ปีการศึกษา 2549 = 4.05)

       มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว

 

ตัวบ่งชี้  3.1    การบริหารและการจัดการ

              มีแผนการบริหารและการจัดการโดยมีบุคลากรมีส่วนร่วมในงาน วงจรงบประมาณ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน และมีผลการประเมิน ให้บุคลากรทุกท่านที่อยู่ในหน่วยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดประชุม 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความคิดเห็นส่วนรวม

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ1.1.004

แบบสอบถามการให้ความคิดเห็นการให้บริการของแผนกงบประมาณ

งปม.อ2.1.001

คู่มือการปฏิบัติงาน

งปม.อ2.1.002

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

งปม.อ2.1.003

ขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณ

งปม.อ2.1.004

คู่มือการกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายปีการศึกษา 2550

ปัจจุบันได้รวบรวมไว้ที่ งปม.อ2.1.001 คู่มือการปฏิบัติงาน

งปม.อ3.1.001

จำนวนงานผิดระเบียบ

งปม.อ3.1.002

จำนวนงานยกเลิก

งปม.อ3.1.003

รายงานการประชุม ฝ่ายแผนการเงิน

งปม.อ3.1.004

รายงานการประชุม แผนกงบประมาณ

งปม.อ4.1.002

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

 


ตัวบ่งชี้  3.2  โครงสร้างและระบบบริหาร

              แผนกงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระบบการบริหาร เป็นการบริหารตามสายงานบังคับบัญชา

ระบบบริหาร

คุณวุฒิบุคลากร

แผนกงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านข้อมูลการเงินให้กับวิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการในเรื่องการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนการเงินตามลำดับ

              ปัจจุบันแผนกงบประมาณมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 5 คน สังกัด สำนักงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายแผนการเงิน ประกอบไปด้วย

              1.       หัวหน้าแผนกงบประมาณ

              คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                    1          คน

     2.       เจ้าหน้าที่

              คุณวุฒิ อนุปริญญา สาขาบัญชี                            1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(อิเล็กทรอนิกส์)           1          คน

              คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี             2          คน

 

ผลการดำเนินงาน

          มีการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน บุคลากรรับทราบ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ3.2.001

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

งปม.อ3.2.002

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย

 

 


ตัวบ่งชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แผนกงบประมาณได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยมีผลการสำรวจดังนี้

สรุปความคิดเห็นการให้บริการของแผนกงบประมาณจากแบบสอบถาม

              ด้วยแผนกงบประมาณได้แจกแบบสอบถามหลังจากจบปีงบประมาณ 2550 จำนวน 500 ชุด ให้กับ วิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน จำนวน 96 แห่ง ได้รับตอบแบบสอบถามกลับมายังแผนกงบประมาณ จำนวน 128 ชุด คิดเป็นร้อยละ 25.6 ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา

 

สรุปจำนวน % จากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

ก.      ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ                    29 % ชาย                  69% หญิง                2% ไม่ออกความเห็น

2. ระดับการศึกษา    8% ต่ำกว่าปริญญาตรี  45% ปริญญาตรี       34% ปริญญาโท         9% ปริญญาเอก

                              4% ไม่ออกความเห็น

3.สถานภาพ            31% อาจารย์              61% เจ้าหน้าที่          8% ไม่ออกความเห็น

ข.      ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของแผนกงบประมาณ

5. การรับส่งเอกสาร                       24% ดีมาก     66% ดี      8% พอใช้          0% ปรับปรุง       

                                                   2% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.88 ใน 5 คะแนน)

6. การค้นหาเอกสาร                       27%ดีมาก      59% ดี      12% พอใช้        0% ปรับปรุง       

                                                   2% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.86 ใน 5 คะแนน)

7. ความถูกต้อง แม่นยำ                  23% ดีมาก     64% ดี      11% พอใช้        1% ปรับปรุง       

                                                   1% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.84 ใน 5 คะแนน)

8. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ด้านต่างๆ  41% ดีมาก     49% ดี      9% พอใช้          0% ปรับปรุง

                                                   1% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 4.11 ใน 5 คะแนน)

9. การให้ข้อมูลในด้านต่างๆ            29% ดีมาก     56% ดี      14% พอใช้        0% ปรับปรุง       

                                                   1% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.90 ใน 5 คะแนน)

10. การตั้งงบประมาณ                   20% ดีมาก     49% ดี      28% พอใช้        2% ปรับปรุง       

                                                   1% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.56 ใน 5 คะแนน)

11. การเบิกงบประมาณ                 21% ดีมาก     57% ดี      19% พอใช้        1% ปรับปรุง       

                                                   2% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.68 ใน 5 คะแนน)

12. การแจ้งงบประมาณ                 18% ดีมาก     54% ดี      24% พอใช้        3% ปรับปรุง       

                                                   1% ไม่ออกความเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.56 ใน 5 คะแนน)

ค.      ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของแผนกงบประมาณ

13. ความพึงพอใจโดยรวมต่อแผนกงบประมาณ

                                                   24% ดีมาก     59% ดี      10% พอใช้        2% ปรับปรุง       

                                                   5% ไม่ออกความคิดเห็น (เท่ากับได้คะแนน 3.69 ใน 5 คะแนน)


ข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามความเห็นการใช้บริการของแผนกงบประมาณ

ประจำปีการศึกษา 2550

 

       การติดต่อประสานงานที่ผ่านมา การขออนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับการตอบรับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งขึ้นไปค่ะ(1 คน)

       ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติงบโดยเฉพาะงบลงทุนควรเร็วกว่านี้เนื่องจากโครงการที่จะทำในภาคเรียนที่ 1 จะทำไม่ทัน (1 คน)

       ในการแจ้งยอดงบประมาณคงเหลือทาง Internet สังเกตได้ว่ามีการตัดงบประมาณไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กรุณาตรวจสอบด้วย(1 คน)

       อยากให้ปรับปรุงการแจ้งการใช้งบประมาณให้เป็น Real Time คือพอตัดหรือรอตัด ณ วันนั้นหน่วยงานสามารถรับทราบได้ทันทีเพื่อการบริหารงบประมาณที่ดีขึ้นของหน่วยงาน(1 คน)

       แผนกงบประมาณควรแบ่งหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานให้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาให้ชัดเจน เพื่อจะได้มีความเข้าใจลึกซึ้งในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะทำให้เข้าใจ การตั้งงบประมาณของหน่วยงานดียิ่งขึ้น  เพราะปัจจุบันบุคลากรของแผนกงบประมาณแม้แต่ผู้บริหารยังขาดความเข้าใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา และทัศนแพทยศาสตร์ (1 คน)

       ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติงบโดยเฉพาะงบลงทุนควรเร็วกว่านี้เนื่องจากโครงการที่จะทำในภาคเรียนที่ 1 จะทำไม่ทัน(1 คน)

       ข้อมูลสรุปแจ้งยอดรายจ่ายประจำเดือนที่แผนกงบประมาณแจ้งให้สถาบันการบิน ทราบนั้น ข้อมูลบางรายการไม่ถูกต้อง(1 คน)

       ไม่ทราบว่านโยบายแผนกเป็นอย่างไร เวลางบเซ็นผ่านเรียบร้อยแล้วควรจะแจ้งให้ต้นเรื่อง(ผู้ขอ)ทราบ หรือให้ต้นเรื่อง(ผู้ขอ)คอยโทร.ถามทุกวัน(1 คน)

       พี่ๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่มีจำนวนน้อย และขอให้กำลังใจครับ(1 คน)

       ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการตั้งเบิกงบประมาณก่อนหมดปีงบประมาณล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน(1 คน)

       อยากให้อัพเดทงบประมาณใน Internet บ่อยกว่านี้ค่ะ(1 คน)

 

ผลการดำเนินงาน

              จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 3.69 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (24% ดีมาก, 59% ดี, 10% พอใช้, 2% ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.50, ปีการศึกษา 2548 = 3.83, ปีการศึกษา 2549 = 4.08)

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ1.1.004

แบบสอบถามการให้ความคิดเห็นการให้บริการของแผนกงบประมาณ

งปม.อ2.1.001

คู่มือการปฏิบัติงาน


ตัวบ่งชี้ 3.4  การพัฒนาบุคลากร

แผนกงบประมาณได้มีการวางแผนส่งบุคลากรเข้าไปอบรมทุกครั้ง โดยทำการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนกงบประมาณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและงบประมาณ เป็นผู้กำกับดูแลในด้านนโยบาย และมีหัวหน้าแผนกงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     วัตถุประสงค์

  เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

              เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีกัน ภายในแผนก

              เพื่อให้บุคลากรรู้จักเสียสละ ทุ่มเทและรักสถาบัน แผนงานโครงการ

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมทุกท่าน และเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นการเพิ่มเติมทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

  เพื่อให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาแก้ไข

  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และเหมาะสมกับงาน

 

           หัวข้อในการส่งบุคลากรโดยการส่งบุคลากรไปสัมมนา / อบรมในหัวข้อ ดังนี้

 

บุคลากร

อบรม/สัมมนาเรื่อง

สถานที่

วันที่

ทุกคน

ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ 2550

ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (ตึก 1) ม.รังสิต

1 สิงหาคม 2550

คุณศศิธร ปังศิริกุล

การกำหนดค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมในระบบอุดมศึกษาไทย

ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ

12 พฤศจิกายน 2550

ทุกคน

แผนปฏิบัติงานของฝ่ายแผนการเงิน ประจำปีการศึกษา 2551

ณ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

5-6 มกราคม 2551

คุณสุมณฑา สุขมามอญ, คุณกฤษณา สาระศาลิน

บริการงานสร้างชื่อ

ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

28 เมษายน 2551

 

ผลการดำเนินงาน

            มีแผนการพัฒนาบุคลากร และส่งบุคลากรเข้าอบรม

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ3.4.001

เอกสารประกอบการสัมมนา / อบรม


ตัวบ่งชี้ที่ 3.5    ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ

 

 


มีระบบฐานข้อมูลแผนกงบประมาณทางอินเตอร์เน็ต


 

มีการแจ้งงบประมาณผ่านอินเตอร์เน็ต

 

 


ผลการดำเนินงาน

          มีระบบสารสนเทศและจัดเก็บเป็นระบบ มีการปรับปรุงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอด เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้ได้ให้มากที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา Soft ware โดยบริษัท Soft Square

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 2)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ2.2.001

รายงานสรุปผลการเบิกใช้งบประมาณประจำสัปดาห์

 

มี Web site แผนกงบประมาณ

 

มีการโปรแกรมการควบคุมงบประมาณ

 

ตัวบ่งชี้ 3.6 การกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร

งานธุรการ (มอบหมายให้นางกฤษณา  สาระศาลิน เป็นผู้รับผิดชอบ)

     งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

     การเก็บเอกสารและค้นหาเอกสาร

     แยกประเภทเอกสารเพื่อจัดส่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านที่รับผิดชอบในแต่ละงาน

     ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่เข้ามาในแต่ละวัน  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

     จัดส่งหนังสือออกไปหน่วยงานภายใน เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

     ติดต่อประสานงานระหว่างคณะ หน่วยงาน

     งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานตรวจสอบงบประมาณ

       (มอบหมายให้นางทิพวัลย์ วิภามณีโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบ)

     ตรวจสอบและควบคุมการขอใช้งบประมาณ

     ทำการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการขอใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     กรณีที่หน่วยงานขอใช้งบประมาณเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หน่วยงานดังกล่าวต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาต่อไป


งานบันทึกข้อมูลงบประมาณ

(มอบหมายให้นางสุมณฑา สุขมามอญ เป็นผู้รับผิดชอบ)

     จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆจะทำการบันทึกข้อมูลตัดงบประมาณของแต่ละคณะ/หน่วยงานในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตัดจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

งานจัดสรรงบประมาณประจำปี

(มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ปังศิริกุล เป็นผู้รับผิดชอบ)

   นำข้อมูลงบประมาณประจำปีที่คณะ/หน่วยงานส่งมาจัดทำเอกสารข้อมูลในการนำเสนอฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

   นำงบประมาณประจำปีของคณะ / หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และ / หรือคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (เอกสารฉบับร่าง)  เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

   งบประมาณประจำปีของคณะ / หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  จะนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติเข้าระบบคอมพิวเตอร์

   แจ้งยอดงบประมาณประจำปีของคณะ / หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

     การตรวจสอบวงเงินงบประมาณของคณะ / หน่วยงานสามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต

     ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี

     ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นครั้งคราว

งานวางแผนและพัฒนา (มอบหมายให้นายเพชร วิภามณีโรจน์และน..ศศิธร ปังศิริกุลเป็นผู้รับผิดชอบ)

     วางแผนและพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     วางแผนและพัฒนาระบบวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้งานงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ

     วิเคราะห์ข้อมูลของงานงบประมาณเสนอฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

     ติดต่อประสานงานคณะ หน่วยงาน ในกรณีเกิดปัญหาในเรื่องงบประมาณ

     จากแบบสอบถามพบว่า(งปม.อ1.1.004) ความมีมนุษย์สัมพันธ์ด้านต่างๆ เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม 5 จะได้ 4.11 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี (41%ดีมาก, 49%ดี, 9%พอใช้, 0%ปรับปรุง) (ปีการศึกษา 2547 = 3.83, ปีการศึกษา 2548 = 4.11, ปีการศึกษา 2549 = 4.33)

 

ผลการดำเนินงาน

          มีการกำหนดหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่

 

ผลการประเมินการดำเนินงาน (ได้คะแนนเท่ากับ 3)

 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง :

งปม.อ1.1.004

แบบสอบถามการให้ความคิดเห็นการให้บริการของแผนกงบประมาณ

งปม.อ3.2.001

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

งปม.อ3.2.002

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย

 

คะแนนเฉลี่ย ผลจากการประเมินองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  2.33