ได้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของแผนกงบประมาณ ดังนี้

 

v   จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (ปี 2546 - ปัจจุบัน)

    เอกสารอ้างอิง งปม.2.1.001

 

v   จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณ (ปี 2549 - ปัจจุบัน)

    เอกสารอ้างอิง งปม.2.1.001

 

v   จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ (ปี 2541 ปัจจุบัน)

    เอกสารอ้างอิง งปม.2.2.001

 

v   จัดทำรายงานประจำเดือน (ปี 2550) (สำหรับผู้บริหาร)

    เอกสารอ้างอิง งปม.2.2.001

 

v   เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม

    เอกสารอ้างอิง งปม.3.4.001

 

v   จัดซื้อเครื่องมือสารสนเทศรองรับโปรแกรม Soft Square

    เอกสารอ้างอิง งปม.4.2.001

 

v   จัดหา Server แผนกงบประมาณใหม่ จาก URL http://plan.rsu.ac.th/budget เป็น http://budget.rsu.ac.th/ (3 .. 50)

    เอกสารอ้างอิง งปม.1.1.003