ปฏิทินการกรอกงบประมาณ 2560
กรอกข้อมูลผ่าน Internet มกราคม - กุมภาพันธ์ 60(ขอเลื่อนออกไป จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ประมาณเดือน เม.ย. 60)
พิจารณางบประมาณ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 60
เสนอสภามหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 60

แจ้งเพื่อทราบ

กำหนดส่ง "การประมาณการนักศึกษา, รายวิชา, ที่คณะเปิดสอน ค่าสอน และ FTES ปี 2560"
ภานในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559


เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษา 2558 นี้ จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้กันงบประมาณ

ขอความร่วมมือการใช้ใบคำขออนุมัติ (BR) ของทางสำนักงานงบประมาณ มิฉะนั้นอาจจะไม่รับพิจารณา
ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

คณะ :

รหัสผ่าน :

หมายเหตุ กรณีมีปัญหา ติดต่อ สำนักงานงบประมาณ โทร. 5623-5629 โทรสาร 5622

ระบบพิจารณาโครงการปี 2546 ที่โอนไปหน่วยงานอื่น
ระบบพิจารณาโครงการปี 2547
ระบบพิจารณาโครงการปี 2548
ระบบพิจารณาโครงการปี 2549(ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย), ระบบพิจารณาโครงการปี 2549(ตามประเภทโครงการ)
<ระบบพิจารณาโครงการปี 2550(ตามประเภทโครงการ)
<ระบบพิจารณาโครงการปี 2551-59(ตามประเภทโครงการ)
(เข้ามาอ่านหน้านี้แล้วเป็นครั้งที่: 113262)
ออกแบบและจัดทำโดย สำนักงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยรังสิต
budget.rsu.ac.th